Nevarne zdravju tudi šibke izpostavljenosti

Avtor: doc. dr. Peter Gajšek

V Sloveniji, kjer je v uporabi že več telefonov kot je prebivalcev, deluje prek 3.000 baznih postaj štirih mobilnih operaterjev. Največ jih je v Ljubljani, kjer so bazne postaje kot vir elektromagnetnih sevanja (EMS) nameščene najgosteje.

K tem lahko dodamo še nekaj tisoč drugih različnih oddajnikov, ki lahko po oddajni moči in zahtevnosti presegajo okvire baznih postaj. V prihodnje je pričakovati še dodatno povečevanje števila brezžičnih sistemov z umeščanjem dodatnih brezžičnih sistemov kot so: LTE, Wi-Fi, TETRA in WiMAX.

S povečevanjem obsega in raznovrstnosti teh sistemov pa se ob negotovosti glede njihovih vplivov na okolje in zdravje ljudi povečuje tudi njihova okoljsko prostorska konfliktnost. Znanstveno je namreč potrjeno, da EMS v človeškem telesu lahko povzročajo nastanek polj ter tokov in, če so dovolj močna, v odvisnosti od jakosti in frekvenčnega območja, vrsto učinkov, na primer segrevanje notranjosti telesa in stimulacijo tkiv. Zato ostaja odprto vprašanje, ali lahko sevanja zaradi določenih naprav (mobilni telefoni in bazne postaje, radiodifuzni oddajniki, Wi-Fi, TETRA, DVB-T, …) predstavljajo povečano tveganje za pojav določenih vrst raka, sprememb v obnašanju, izgube spomina, Parkinsonove in Alzheimerjeve bolezni ter številnih drugih bolezni.

Izpostavljenost celo šibkim jakostim EMS lahko povzroča zapoznele učinke, še posebno povečano tveganje za določene vrste raka v glavi in vratu.

Že majhno relativno zdravstveno tveganje bi zaradi tako vsesplošne izpostavljenosti lahko predstavljalo velik javnozdravstveni problem. Ta predpostavka postaja resna grožnja, saj je Svetovna zdravstvena organizacija leta 2011 razvrstila visokofrekvenčna EMS zaradi brezžičnih naprav v skupino 2B, kar pomeni, da so tovrstna sevanja, predvsem sevanja mobilni telefonov, možno kancerogena za ljudi. Ta razvrstitev se nanaša predvsem na možnost, da lahko izpostavljenost celo šibkim jakostim EMS povzroča zapoznele učinke, še posebno povečano tveganje za določene vrste raka v glavi in vratu.

Kaj pravi zakonodaja?

Načeloma velja v Sloveniji Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/1996), ki določa najvišje vrednosti sevalnih obremenitev. Pomembno določilo uredbe je tudi zahteva, da se pri določanju skupnih sevalnih obremenitev upoštevajo vsi viri EMS na lokaciji. Uredba natančno določa, kako se vrednotijo prispevki več virov na določeni lokaciji. Zato bi moral biti eden izmed bistvenih pogojev pri umeščanju novega vira EMS na lokaciji, kjer se nahaja že obstoječi oddajni sistem (angl. site sharing), poznavanje obstoječe obremenjenosti lokacije z EMS. Isti vir je na določeni lokaciji mogoče umestiti brez posebnih omejitev, na drugi lokaciji pa se lahko zgodi, da zaradi že obstoječih virov to ni mogoče. Zato je pri obravnavi primernosti posamezne lokacije z novim posegom v prostor potrebno glede na zakonodajo predhodno ugotoviti njeno morebitno čezmerno obremenjenost z EMS ter vplivno območje. Brez urejenega in sprotno ažuriranega registra virov EMS ter karto obremenjenosti okolja za celotno Slovenijo ni mogoče predhodno ugotoviti obstoječega stanja ter s tem primernosti posamezne lokacije za nove posege.

V mobilni aplikaciji so z barvami predstavljene sevalne obremenitve na višini 1 m nad tlemi zaradi virov visokofrekvenčnih sevanj. Barvna skala je predstavljena v % mejnih vrednosti glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS 70/96) za I. območje. Karto lahko tudi približamo, s pritiskom na zemljevid pa se nam izpiše vrednost na izbrani lokaciji.

Karta sevanj javno dostopna

Zato smo okviru projekta e-karta EMS na Inštitutu za neionizirna sevanja (WWW.INIS.SI) razvili dinamični register brezžičnih sistemov, ki so vir elektromagnetnih sevanj (EMS) na območju R Slovenije in služi kot podlaga za javno dostopno karto obremenjenosti okolja ter zdravja ljudi z EMS. Za doseganje tega cilja so uporabniku na voljo sodobne tehnične rešitve, kot sta mobilna in spletna aplikacija. Na podlagi geografskih podatkov lokacije uporabnik pridobi informacijo o sevalni obremenitvi za določeno lokacijo/območje glede na zakonsko določene mejne vrednosti za varovanje zdravja in varstva okolja, podatke o virih visokofrekvenčnih EMS na izbranem območju ter o kumulativnih sevalnih obremenitvah, ki jih ti viri povzročajo.

Pri določevanju sevalnih obremenitev za celotno Slovenijo smo upoštevali vse pomembne vire visokofrekvenčnih EMS (bazne postaje, radijske in televizijske oddajnike), ki temeljijo na  registru Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) ter podatkih operaterjev.

Spremljanje osebne izpostavljenosti

Aplikacija omogoča spremljanje osebne izpostavljenosti EMS v določenem okolju, zmanjšuje strahove pred umeščanjem novih brezžičnih sistemov in naprav v okolje ter zagotavlja večjo ozaveščenost prebivalstva o problematiki EMS.

E-karta EMS je dobrodošla tudi za vse operaterje/planerje/projektante, ki iščejo podatke o obstoječi obremenjenosti okolja z EMS pri izboru lokacij za nove vire EMS. Še posebno je ta podatek posebnega pomena pri odločanju za uporabo lokacij, kjer se viri že nahajajo in so že obremenjene z EMS. Posebno vrednost projekt prinaša za potrošnike – uporabnike mobilnih telefonov, saj omogoča spremljanje osebne izpostavljenosti zaradi sevanja mobilnega telefona, saj bo uporabniku prikazana trenutna in večdnevna izpostavljenost EMS med uporabo mobilnega telefona, kar bo spodbujalo uporabnika k ukrepom za zmanjševanje izpostavljenosti ter tveganj. Na voljo pa je tudi podatek o največji SAR vrednosti telefona. Aplikacija tudi izboljšuje razpoložljivosti in dostopnost do najnovejših informacij glede rezultatov znanstvenih raziskav doma in v svetu.

 
Prikaz skupne obremenitve okolja z EMS na območju Ljubljane. Prikazana je tudi izbrana točka, kjer skupne sevalne obremenitve dosegajo 11,96 % dovoljene mejne vrednosti.

Kaj je e-karta EMS?

Projekt e-karta EMS sledi načelom ustvarjanja skupnih ciljev, zgodnjega informiranja potrošnikov, posredovanja znanja, objektivnega poročanja o sevalnih obremenitvah okolja in zdravja. S celovitim trajnostnim razvojem na področju varovanja zdravja, varstva okolja in njegovim odgovornim prostorskim načrtovanjem, informiranjem potrošnikov in pripravi strokovnih vsebin za uporabnike teh tehnologij zagotavljamo kakovostno in zdravo življenjsko okolje za vse prebivalce. Projekt je tudi prva tovrstna aplikacija, ki sledi Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o zdravstvenih vprašanjih v zvezi z elektromagnetnimi sevanji (2008/2211(INI)). Resolucija namreč med drugim poziva države članice, da naj dajo javnosti na voljo zemljevide, ki prikazujejo izpostavljenost nizko in visokofrekvenčnim EMS zlasti tistim, ki jih ustvarjajo bazne postaje ter radiodifuzni oddajniki.

Dostop do e-karte EMS, ki je prvi tak primer ugotavljanja stanja obremenjenosti okolja z EMS v svetu,  je mogoč tako prek mobilne aplikacije za različne platforme kot tudi prek spletne aplikacije na domači strani Inštituta za neionizirna sevanja (www.inis.si).

Vsebine so sofinancirane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, projekta Forum EMS ter Evropske unije – Evropski sklad za regionalni razvoj.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj