Kam gredo naša zdravila?

Avtor: R. M. Z.

Večina farmakološko aktivnih snovi (FAS), ki jih uporabljamo v zdravstvenih ustanovah in doma, se po uporabi prek blata in urina izloča z odpadnimi vodami v sistem kanalizacije in prek njega v čistilne naprave, od koder lahko končajo v okolju in celo v pitni vodi.

Farmakološko aktivne snovi (FAS) so heterogena skupina snovi, sestavljena predvsem iz zdravil, ki se uporabljajo v humani medicini, kot so zdravila za izključno bolnišnično uporabo, zdravila za domačo uporabo, ki se predpisujejo na recept, zdravila v prosti prodaji, ter zdravila, ki se uporabljajo v veterinarski medicini. Določene FAS se uporablja tudi v pridelavi in predelavi živil (npr.: dezinficiensi v predelavi živil) ter v kozmetični negi. Številna veterinarska zdravila, ki delujejo proti zajedavcem, so tudi registrirana kot insekticidi v kmetijstvu.

FAS lahko najdemo tudi v pitni vodi

Večina FAS je v telesu podvržena biotransformaciji, ki spremeni njihovo kemično strukturo, pogosto pa tudi njihove fizikalno-kemične in farmakološke značilnosti. Metabolizem FAS je večinoma nepopoln – del FAS (tudi do 90 %) se nespremenjenih izloči v okolje.

Prisotnost FAS v okolju je predvsem posledica uporabe v zdravstvenih ustanovah in v domačem okolju. Večina FAS in njihovih metabolitov se po uporabi skupaj z blatom in urinom izloča z odpadnimi vodami v sistem kanalizacije in prek njega v čistilne naprave. Če se FAS ali njihovi metaboliti v čistilni napravi ne razgradijo, lahko vstopijo v vodno okolje in jih posledično najdemo tudi v pitni vodi. Pomemben vir FAS v okolju so tudi veterinarska zdravila, ki se uporabljajo v živinoreji in lahko prav tako prek gnojevke in spiranja zaidejo v pitno vodo.

Kje lahko oddate odpadna zdravila

Manj pomemben, vendar ne zanemarljiv vir FAS v okolju je nepravilno odstranjevanje neporabljenih zdravil ali zdravil s pretečenim rokom uporabe. Zavedati se je treba, da že majhne količine nepravilno odvrženih zdravil lahko v naravi povzročijo veliko škodo. FAS s pronicanjem v podtalnico lahko preidejo v pitno vodo, lahko se kopičijo vzdolž prehrambene verige in tako škodujejo tudi ljudem. Zato jih ne smemo zavreči med običajne gospodinjske odpadke ali jih odplakniti skozi straniščno školjko.

Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili jih lahko oddamo v lekarni, izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah, v specializiranih prodajalnah v posebne zabojnike in zbiralcu odpadnih zdravil ob kampanjah. Veterinarska zdravila za male živali bodo sprejeli v veterinarskih ambulantah, za rejne živali pa v zbirnih centrih.

Obstojnost v okolju

FAS oziroma njihovi ostanki v okolju so skupina novih onesnaževal okolja (emerging pollutants), ki v zadnjih letih povzročajo zaskrbljenost strokovne in laične javnosti zaradi:

– njihovega stalnega sproščanja v okolje preko iztokov iz čistilnih naprav in iz septičnih sistemov, zaradi česar jih štejemo med pseudo-perzistentne kontaminante, kar pomeni, da se njihova morebitna transformacija in razgradnja v okolju kompenzirata s stalnim sproščanjem v okolje,

– razviti so z namenom, da sprožijo neki biološki učinek,

– pogosto imajo enake fizikalno–kemične značilnosti kot drugi znani škodljivi ksenobiotiki (obstojnost, lipofilnost),

– uporabljajo se v velikih količinah.

Še neraziskane dolgotrajne posledice

Morebitni dolgotrajni škodljivi učinki FAS oziroma njihovih ostankov v okolju na delovanje ekosistemov, posamezne živalske vrste, predvsem pa na človeka, so slabo raziskani. Čeprav so ocene tveganja za človeka pokazale, da nizke koncentracije FAS v pitni vodi predstavljajo zanemarljivo tveganje za zdravje človeka, pa dolgotrajna izpostavljenost še ni bila raziskane, zlasti glede tveganja za oslabele in imunokompromitirane.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj