V čakalnih vrstah so tudi otroci, zato po ortodontsko zdravljenje vse pogosteje v tujino

Glavni razlog za dolge čakalne dobe v ortodontiji je velik razkorak med potrebami, pravicami ter željami prebivalstva in številom programov za čeljustno in zobno ortopedijo, za katere je plačnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Ortodontsko zdravljenje otroci
Za dolge čakalne dobe ne moremo prevzeti odgovornosti, čeprav se z njimi strinjamo,” je povedala asist. dr. Sanda Lah Kravanja. Na levi zastopnica pacientovih pravic Duša Hlade Zore. Foto: Zdravniška zbornica

Deklarativno (na papirju) država pacientom zagotavlja pravico do vseh storitev, vendar z instrumenti kot so število in obseg programov omejuje obseg izvedenih zdravstvenih storitev in dejansko preprečuje udejanjanje teh pravic. »S trditvami o dolgih čakalnih dobah se izvajalci strinjamo in jih priznavamo, ne moremo pa za njih prevzeti odgovornosti, saj so vsi priznani programi v celoti realizirani,« je na današnji novinarski konferenci poudarila asist. dr. Sanda Lah Kravanja, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije, predsednica Slovenskega ortodontskega društva na tiskovni konferenci, ki sta jo organizirala Zdravniška zbornica Slovenije (ZBS) in Slovensko ortodonsko društvo.

Na zbornici izpostavljajo, da analize kažejo, da se napotitve na ortodontsko zdravljenje dogajajo prezgodaj in prepogosto. Predvidevajo, da se starši za zgodnjo naročanje odločijo zaradi  dolgih čakalnih dob. Da bodo opolnomočili zobozdravnike na primarnem nivoju, da bodo staršem znali pojasniti, zakaj neka napotitev ni potrebna oziroma še ni potrebna. S tem bi moralo biti manj teh tako imenovanih napotitev na zalogo, kar tudi podaljšuje obravnavo tistih, ki pa tako obravnavo že potrebujejo. Povedali so tudi, da se vsako leto za 100 odstotkov poveča obseg ortodontskih storitev v tujini, ki jih nato refundira ZZZS, kar je poleg čakalnih dob še dodaten argument, da bi se v Sloveniji moral povečati obseg programov na področju ortodontije vsaj za 10 programov na leto.   

Da si starši ne želijo ortodontskega zdravljenja v tujini ampak v Sloveniji, je poudarila tudi Duša Hlade Zore, zastopnica pacientovih pravic. Pojasnila je, da zastopniki opažajo, da se število pritožb v letošnjem letu sicer zmanjšuje. So pa v zadnjih dveh letih opazili porast teh pritožb. Predvsem so se pritožbe nanašale na dostopnost do ortodonta, dolge čakalne dobe in na težave, ki nastanejo, če otrok izgubi ortodonta, saj traja zelo dolgo, da plačnik in izvajalec zagotovita nadomestnega ortodonta, ki takega pacienta sprejme v nadaljnjo obravnavo.  

Zdravniška zbornica Slovenije in Slovensko ortodontsko društvo sta v minulih letih problematiko predstavila vsem ministrom za zdravje in sodelavcem ter  tudi ZZZS, še posebej aktivno od septembra 2018, ko je bila na Zdravniški zbornici Slovenije izvedena prva novinarska konferenca o čakalnih dobah v otroški ortodontiji, na kateri je bilo izpostavljeno, da bi za skrajšanje čakalnih dob ob trenutnih potrebah  potrebovali  40 novih ortodontskih javnih programov.

Več je dostopno na povezavi: https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2018/10/01/za-odpravo-%C4%8Dakalnih-vrst-v-otro%C5%A1ki-ortodontiji-bi-bilo-potrebno-dodatnih-40-programov

V Sloveniji je na razpolago 93 ortodontskih programov v javni mreži. Aktivnih ortodontov je 92, med njimi tudi 10 specializantov. Javne programe za plačnika ZZZS izvajajo ortodonti zaposleni v zdravstvenih domovih in zasebni specialisti koncesionarji z javnim programom  ter zunanji pogodbeni izvajalci (po podatkih ZZZS iz leta 2020: 27 v ZD-jih, 40 koncesionarjev, 9 na Stomatološki kliniki UKCL). Ortodontov, ki delujejo v samoplačniških ordinacijah pa je 16 (vir ZZZS in ZZS). Preskrbljenost po regijah je zelo različna in neenakomerna. Velika večina programov je bila na letni ravni v celoti realizirana v vseh regijah, vključno z letom epidemije covida-19, vendar se čakalne dobe kljub realiziranim programom nevzdržno podaljšujejo. Z  uvedbo možnosti povečane realizacije programa po Splošnem dogovoru 2021 in kasneje še po predpisih interventnega zakona se je realizacija izvajalcev v povprečju povečala na indeks 112 (podatek ZZZS za leto 2022).

Kot je pojasnila asist. dr. Lah Kravanja, k 90 aktivnim specialistom ortodontom napotuje otroke z napotnico okoli 270 timov šolskih zobozdravnikov in okoli 30 pedontologov, zato se pojavlja ozko grlo in z njim dolge čakalne dobe za prvi specialistični pregled. Ob  tem je bilo ugotovljeno, da je skoraj tretjina otrok napotenih prezgodaj, zgolj preventivno ali na željo staršev, ko še ni prepoznana potreba za ortodontsko zdravljenje in predvsem zato, da se uvrstijo v čakalno vrsto.

Najprej naj bi bil skupen cilj zagotoviti ortodontsko zdravljenje v razumnem času težkim pacientom, pri tem bi zelo pripomogle čim bolj natančno izpolnjene napotnice za hitre napotitve, ki so odločilne za vstop v sistem – možnost za triažo napotnic. Zato je ortodontska stroka že v letu 2019 s pogovori na MZ in ZZZS predlagala uvedbo dopolnitve napotnice z novim kazalcem ortodontske nepravilnosti (EFO indeks), ki bi ga pred  izdajo napotnice ovrednotili šolski zobozdravniki, ki ga sicer že poznajo, saj  EFO indeks zajet v kurikulumu dodiplomskega izobraževanja za doktorje dentalne medicine. Dodaten pogoj je tudi aktualen rentgenski posnetek zobovja in čeljustnic, ortopantomogram (ne starejši kot 6 mesecev), ki naj odraža dejansko stanje v ustih pacienta ob pregledu. Ob strinjanju deležnikov je bila pobuda ortodontske  sprejeta, glede rtg posnetka je tudi že realizirana.

Pred uvedbo ovrednotenja EFO indeksa k napotnici bodo organizirana predavanja in delavnice za napotne zobozdravnike za osvežitev vsebin. Prvi sklop je bil že izveden v novembru 2019 na ZZS, nato je epidemija covid 19 zaustavila proces izobraževanja. Od januarja 2023 so predavanja in delavnice  za šolske zobozdravnike ponovno v izvajanju. S strani MZ in ZZZS pa bo potrebno intenzivno sodelovanje in strokovna podpora za digitalizacijo zapisa in dopolnitev e-napotnice.

Specialistov je dovolj, primanjkuje programov za javno mrežo

Na področju ortodontije nastaja vedno večji razkorak med številom specialistov ortodontov,  številom javnih programov in številom specialistov ortodontije, ki  kot kadri niso vključeni  v izvajanje javnih programov. Število je naraslo že na 16 specialistov ortodontije, ki delujejo v samoplačniških ordinacijah in niso v sistemu javne mreže. Večina med njimi bi bila pripravljena izvajati javni program na osnovi koncesije, z delom bi lahko pričeli takoj, če bi za to imeli priložnost, vendar  je bilo razpisov novih programov  s strani MZ IN ZZZS zelo malo.

Po zbranih podatkih za obdobje od 2012 do 2023 je razvidno, da je MZ objavil 4 razpise koncesij za čeljustno in zobno ortopedijo (v letih 2016,2020,2022 in 2023) v katerih je bilo razpisanih  4,5 novih  programov in 19 programov za prevzem obstoječih (prenehanje dejavnosti izvajalca ob upokojitvah, vrnitvi koncesije), kar je absolutno premalo za namen skrajševanja čakalnih dob. Novi programi so bili razpisani v osrednjeslovenski regiji (3), v goriški regiji (0,5) in v gorenjski regiji  (1, razpis še v teku).

Tudi v ortodontiji opažamo podoben trend kot v ostalih dejavnostih medicine in dentalne medicine, da vsako leto  več specialistov zapusti  javno mrežo, iz javnih zavodov odhajajo v zasebne dejavnosti, vedno pogosteje pa se dogaja odhajanje pacientov na zdravljenje v tujino.

Zdravljenje na napotnico v tujini

Po evropski direktivi o prostem prehodu na zdravljenje v tujino se po podatkih ZZZS hitro povečuje. Opažajo porast števila posredniških podjetij, ki za paciente uredijo vso potrebno dokumentacijo in najdejo določenega specialista v tujini, predvsem na Hrvaškem. Ti specialisti so privatni izvajalci, posredniška podjetja si za posredovanje zaračunavajo provizijo. V letih od 2018 do 2022 je bilo s strani ZZZS  za ortodontsko zdravljenje v tujini na osnovi vlog staršev  povrnjenih sredstev  v višini za 2,42 programa ortodontije, so opozarjali govorci na tiskovni konferenci.

Pri tem se pojavlja tudi več zavajujočega, neprimernega  in agresivnega oglaševanja zdravstvene dejavnosti tujcev v vseh vrstah medijev, medtem ko slovenskim izvajalcem to omejuje Zakon o oglaševanju in Kodeks medicinske etike, vendar se vse pogosteje pojavljajo kršitve s strani posameznih izvajalcev. Pri zasebnih ortodontih v Sloveniji  se zavarovanci ne morejo zdraviti na osnovi napotnice.

Izredno velik interes za specializacijo ortodontije

Interes za specializacijo je med mladimi diplomanti dentalne medicine izredno velik, so poudarili predstavniki  na dogodku za medije. Razpis za specializacije na ZZS poteka dvakrat letno, razpisna mesta za čeljustno in zobno ortopedijo se razpisujejo najbolj pogosto od vseh dentalno-medicinskih strok.  

V letih od 2012 do 2023 je bilo za čeljustno in zobno ortopedijo razpisanih 16 specialističnih mest, prijavilo se je kar 96 kandidatov. Ozko grlo predstavljajo prosta mentorska mesta v učnih ustanovah. Trenutno je v proces specializacije vključenih 12 specializantov, v pripravi je nov razpis v spomladanskem obdobju 2023. Pregled dinamike upokojevanja specialistov ortodontije v letih 2012 do 2023 je pokazal trend 2-3 upokojitve na leto, razpisi specializacij zadoščajo le nadomeščanju kadrov, ki odhajajo v pokoj.

(Ne)premostiljivi izzivi v ortodontskem zdravljenju otrok – kako dolgo še?

Specialisti ortodonti se vse pogosteje srečujejo  s prekinitvami delovanja izvajalcev  in s stiskami pacientov, ki nastopijo ob tem, saj bo izpadu izvajalca naenkrat  ostane brez terapevta okoli 1500 obravnavanih oseb, ki iščejo pomoč v drugih ordinacijah. Izvajalci se ob tem srečujejo s težavo pridobivanja dokumentacije in predvsem pridobitve napotnice, ki je osnovni pogoj za izvajanje storitev v breme ZZZS. Ugotovljeno je bilo, da ne obstajajo protokoli za ukrepanje v takih akutnih  primerih s strani ZZZS, prav tako s strani ZZZS in MZ nista primerni komunikacija in časovnica izvedbenih rešitev.

Komunikacija ni pravočasna in zadostna, izbira drugega izvajalca, ki bi lahko prevzel paciente je zelo dolgotrajna, saj traja več kot 6 mesecev, da se s strani MZ in ZZZS zagotovi nadomestnega ortodonta. Posledica so pritiski na obstoječe izvajalce osebno, preko telefona, v dopisih,  številne pritožbe staršev na vseh institucijah in objavljanje v medijih s ciljem pritiska na izvajalce. Potrebne so hitre izboljšave v dobro pacientov in izvajalcev, so še poudarili govorci.

O izzivih tudi na strokovnem srečanju Na Zdravniški zbornici Slovenije je 14. 2. 2023 potekalo strokovno izobraževanje specialistov čeljustne in zobne ortopedije v organizaciji Slovenskega ortodontskega društva in Odbora za zobozdravstvo pri ZZS z naslovom Komunikacija v ortodontiji ter Dostopnost do ortodontskega zdravljenja na napotnico – dolge čakalne dobe. Strokovno srečanje je bilo organizirano kot odgovor na vprašanja  zastopnikov pacientovnih pravic, ki se povsod po Sloveniji srečujejo z vprašanji  staršev otrok povezanih z ortodontsko obravnavo na napotnico. Člani Slovenskega ortodontskega društva so strokovno srečanje zaključili s predlogi za rešitve v okviru zobozdravstvene stroke: Triaža ob izdaji napotnice za ortodontsko zdravljenje napotitev na osnovi ocene EFO indeksa s strani otrokovega zobozdravnika; v poteku je izvedba predavanj in delavnic na ZZS za zobozdravnike, pri tem potrebujejo tudi sodelovanje s strani ZZZS in MZ za uvedbo dodatka priloge k e-napotnici v praksi. Priprava protokola za nadaljevanje ortodontske obravnave in sprejemanja pacientov ob nadomeščanjih izpadov delovanja izvajalcev, pri tem bodo potrebne pravne podlage pri MZ in ZZZS. Oddaja potrebe za nadomeščanje izvajalca, ki se bo upokojil, je potrebno pri razpisih specializacij podati večjo težo regijskemu kriteriju ob izbiri novih kandidatov (da specialist nadaljuje z delom v regiji po opravljenem izobraževanju).